คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุ

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.01

แบบรับรองสถานะครัวเรือน(เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด) ดร.02

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

หนังสือแจ้งการเสียชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ

หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยความพิการ

Share:

Author: mungmee