Posted in เอกสารเผยแพร่

แผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

แผนบริหารความต่อเนื่อง

แผนบริหารความต่อเนื่อง (C…

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail กลาง

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2564-2570

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

กิจกรรมรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุ

กิจกรรมรณรงค์ให้สังคมตระห…

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ควบคุมภายใน

รายงานผลการติดตามและประเม…

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดอนหายโศก

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Continue Reading...