สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก  ตั้งอยู่ที่   224 บ้านดอนหายโศก ตำบลดอนหายโศก   อำเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากอำเภอหนองหาน   ประมาณ  17  กิโลเมตร  (ใช้ระยะเวลาเดินทางจาก อบต. ถึงตัวอำเภอหนองหาน  ประมาณ   30  นาที)
เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  66.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,656.25  ไร่
ภูมิประเทศ

 ทิศเหนือ  จดตำบลดอนกลอย  อำเภอพิบูลรักษ์  จังหวัดอุดรธานี
 ทิศใต้  จดตำบลโพนงาม  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
 ทิศตะวันออก  จดตำบลสร้อยพร้าว  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
 ทิศตะวันตก  จดตำบลสามพร้าว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา   5   แห่ง   ประกอบด้วย

 โรงเรียนบ้านบ่อคำ  หมู่ที่   2
 โรงเรีอนบ้านนาอุดม  หมู่ที่   5
 โรงเรียนบ้านหนองกล้า  หมู่ที่   3
 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด  หมู่ที่   1
 โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก  หมู่ที่   8

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     1   แห่ง (สำนักงาน อบต.ดอนหายโศก)

สถาบันและองค์การทางศาสนา

วัด /สำนักสงฆ์    17   แห่ง

 1. วัดเทพนิมิตร  10. วัดเจริญธรรมวาส
 2. วัดป่าเทพพิทักษ์  11. วัดป่าหนองแสนตอ
 3. วัดศรีทรงธรรม  12. วัดสุวรรณวารี
 4. วัดนิมิตรคำเจริญ  13. วัดชัยมงคล
 5. วัดป่ากัลยาณมิตร  14. วัดปู่เทพสองคอน
 6. วัดศรีชมชื่น  15. วัดป่าดู่หนองกล้า
 7. วัดจูมทองอุดมทรัพย์  16. วัดป่าอุดมมงคล
 8. วัดอโศการาม  17. วัดศรีสำราญ
 9. วัดป่าดอนหายโศก  

สาธารณสุข

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1        แห่ง
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 สถานีตำรวจชุมชน  1        แห่ง

อาชีพ

 เกษตรกรรม  90  %
 ธุรกิจส่วนตัว  1%
 ค้าขาย  2%
 รับจ้างทั่วไป  6%
 รับราชการ  1%

หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.ดอนหายโศก

 ปั๊มน้ำมันและก๊าซ  7        แห่ง
 โรงสี  23      แห่ง
 ร้านค้า  26      แห่ง

 

การคมนาคม

ถนนสายหลักติดต่อระหว่างตำบลกับอำเภอ เป็นถนนลาดยาง ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง การโทรคมนาคม

 –      มีโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน 15   แห่ง

การไฟฟ้า

การไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

 จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 10   หมู่บ้าน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 ฝาย  4      แห่ง
 บ่อน้ำตื้น 50     แห่ง
 บ่อโยก 21     แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

 ป่าไม้ 27   %
 ลำห้วย 10   สาย
 บึง,หนองและอื่น ๆ 19   แห่ง

มวลชนจัดตั้ง

 ลูกเสือชาวบ้าน          1   รุ่น จำนวน   100   คน
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)   1   รุ่น จำนวน   150   คน

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1.   การรวมกลุ่มของประชาชน

 กลุ่มอาชีพเย็บผ้า 1    กลุ่ม
 ร้านค้าชุมชน/ศูนย์สาธิต 10     แห่ง
 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 1      แห่ง
 กลุ่มเพาะเห็ด 1      แห่ง

 

2.   จุดเด่นของพื้นที่   (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
มีเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก
มีแหล่งน้ำมาก
–    ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
–    พืชเศรษฐกิจ   เช่น   ข้าว,  อ้อย   เป็นต้น

บัญชีจำนวนครัวเรือน และประชากร

จำนวนหมู่บ้าน

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก  มีทั้งสิ้น   10   หมู่บ้าน  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกเต็มทั้งหมู่บ้าน  ประกอบด้วย

 

ที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน และประชากร หมายแหตุ
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม  
1 กั้ง ม.1 240 418 419 837  
2 บ่อคำ ม.2 141 299 272 571  
3 โนนสะอาด ม.3 216 431 435 866  
4 หนองเต่า ม.4 125 251 223 474  
5 นาอุดม ม.5 250 468 482 950  
6 หนองกล้า ม.6 143 288 283 571  
7 โคกสำราญ ม.7 131 237 249 486  
8 ดอนหายโศก ม.8 223 465 413 878  
9 หนองค้อพัฒนา ม.9 50 101 77 178  
10 กั้ง ม.10 190 394 388 782  
รวมทั้งสิ้น 1,709 3,352 3,241 6,593  

 

Share: