กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

ระเบียบว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547

ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท พ.ศ.2560

ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบาด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ.2542

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539

พรบ.บริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542

พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560

พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_พ.ศ.-2560

กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป_พ.ศ.-2560

ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

mungmee

Share: