ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนหายโศกเป็นชุมชนอพยพมาจากแขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาชนลาว มาอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนดั้งเดิมคือ ชนเผ่าข่า ชุมชนหมู่บ้านขอม ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณ สมัยบ้านเชียง มีหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านเอี้ยง บ้านคนสูง บ้านฝ้ายmบ้านเอี้ยง มีพระชื่อเฒ่าอู่ทองเป็นผู้นำชาวบ้านมาสร้างบ้าน สร้างวัด สร้างโบสถ์ และทางตะวันออกของโบสถ์ มีต้นงิ้วหนามต้นใหญ่มาก เวลาดอกงิ้วบานจะมีสีแดงสะพรั่ง นกเอี้ยงชอบมากินน้ำหวานของดอกงิ้วเป็นจำนวนมาก พระอู่ทองและชาวบ้านจึงตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านเอี้ยง”mบ้านโพนสูง เป็นบ้านโบราณ ผู้เฒ่าสูงแปดศอกเป็นผู้มาสร้างหมู่บ้านก่อนทุกคน จึงได้เรียกชื่อบ้านว่า “บ้านคนสูง” แต่ต่อมาเรียกกันผิดจึงเป็น “บ้านโพนสูง” ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิต คนทั้งสามหมู่บ้านจะทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการทำบุญตามฮีต ตามประเพณีโบราณที่วัดบ้านเอี้ยง เวลาต่อมาโบสถ์ได้ทรุดโทรมลง จึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ ซึ่งบริเวณที่สร้างนั้นจะอยู่กลางระหว่างสามหมู่บ้าน และบริเวณพื้นที่จะสร้างวัดนั้น มีคลองน้ำ 2 คลอง มีลักษณะเป็นคอนสำหรับเดินทางลัดออกไปสองคอน จึงได้ตั้งชื่อว่า “วัดสองคอน” ต่อมาเกิดมีสงครามปราบฮ่อ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดการสู้รบกันล้มตายเป็นจำนวนมาก มีการปล้นสะดมกันตลอด มีผู้เฒ่า 7 คนคือ เฒ่าเม่า เฒ่าด่าง เฒ่านาใต้ เฒ่าตาแสงขุ่ม เฒ่าตาเค เฒ่าหัวหมากรดสุก เฒ่าเสมียนอินทร์ ได้รวบรวมผู้คนที่รอดตายจากสงครามปราบฮ่อ มาตั้งบ้านใหม่ ณ.บริเวณไฮวังทม เฒ่าทั้ง7 คน เห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นคำ (น้ำซึมตลอดปี) และบริเวณนั้นมีปลาชนิดหนึ่ง เรียกชื่อว่า ปลากั้ง ชุกชุมมาก จึงตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านคำปลากั้ง” ต่อมาคนชอบเรียกสั้นๆว่า “บ้านกั้ง”เมื่อตั้งหมู่บ้านได้นานพอสมควร เกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ จึงได้ตั้งเป็น “ตำบลบ้านกั้ง” มีรายชื่อผู้ดำรงคตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ดังนี้
1. กำนันเฒ่าตาแสงขุ่ม
2. กำนันหนู
3. กำนันหมื่น
4. กำนันทอง ทำความดีความชอบได้รับตำแหน่งเป็น “หมื่นกั้งวิกรการ”
5. ผู้ใหญ่บ้านเฒ่าสอน
6. กำนันเข้ม ขันธสาร
7. ผู้ใหญ่บ้านอ่อนตา
8. ผู้ใหญ่บ้านมี
ต่อมาตำบลกั้งได้ยุบรวมกับตำบลสร้อยพร้าว ผู้ดำรงคตำแหน่งกำนันคือ
1. กำนันคำพา บ้านสร้อยพร้าว ทำความดีความชอบได้รับตำแหน่งเป็น “ขุนคำพา”
2. กำนันวันดี บ้านวังฮาง
3. กำนันเหลื่อม เจริญเนตร บ้านกั้ง
4. กำนันป็อก บริบาล บ้านกั้ง
5. กำนันหนูลา จันทะบูรณ์ บ้านกั้ง
ในกาลต่อมาได้แยกออกมาจากตำบลสร้อยพร้าว และมาตั้งเป็นตำบลใหม่อีกครั้งหนึ่ง คือ “ตำบลดอนหายโศก” ผู้ดำรงค์ตำแหน่งกำนันคือ
1.กำนันบัวเงิน จันทบูรณ์ บ้านกั้ง
2. กำนันสมาส หาผลดี  บ้านกั้ง
3. กำนันบุญศรี จันทรา  บ้านบ่อคำ
4. กำนันบัวใส สุวรรณสิงห์  บ้านบ่อคำ (กำนันตำบลดอนหายโศกคนปัจจุบัน)

(อ้างอิงจากหนังสือคติชาวบ้านอุดม จูมพลหล้า)

Share: