กิจกรรมรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุ

กิจกรรมรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนโครงสร้างทางประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2563 ซึ่งจะมีผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด อันเป็นผลสืบเนื่องจากปริมาณผู้สูงอายุมากขึ้น และมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น ในขณะที่จานวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก และกรมกิจการผู้สูงอายุ มีบทบาทส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ได้จัดทำคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก และกรมกิจการผู้สูงอายุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาคประชาสังคม ต่าง ๆ จะเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมบุคคลให้มีความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นของการเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นผู้วัยสูงอายุ ที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็น ผาสุก และนำไปขยายผลในชุมชน เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต
http://www.dop.go.th/download/knowledge/th1568708302-257_0.pdf

mungmee

Share: