นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2558-2560)
หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ

Share:

Author: mungmee