Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่ว…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงารส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายบัวภา จันทะบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก, นายทรงวุฒิ ศรีสุนาครัว ปลัดอำเภอหนองหาน, ร.ต.อ.สุริยา พูลศรี , สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. นำถุงยังชีพจากกาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบให้กับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 20 ราย

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนะนำประชาชนโดยมีรถประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด19 และออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กักตัว 14 วัน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวล…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวในพื้นที่ตำบลดอนหายโศก ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.ศาลาประชาคม บ้านกั้ง หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Continue Reading...