ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 หมวด ๖ ว่าด้วยการรายงานงบประมาณ ข้อ 39 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 มาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

mungmee

Share: