แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 82-008 จากสายบ้านบ่อคำถึงสายบ้านหนองตะใกล้ บ้านบ่อคำ ตำบลดอนหายโศก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร 07/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 82-008 จากสายบ้านบ่อถึงสายบ้านหนองตะใกล้ บ้านบ่อคำ ตำบลดอนหายโศก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร 15/09/2021
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนหายโศก-ลำห้วยจาง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 19/03/2020
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ - หนองตะใกล้ 28/02/2020
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ 14/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 25/11/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนหายโศก-ลำห้วยจาง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านกั้ง-หนองเต่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ - หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 82-008 จากสายบ้านบ่อคำถึงสายบ้านหนองตะใกล้ บ้านบ่อคำ ตำบลดอนหายโศก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 24/11/2021
ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
ซื้อวัสดุตามโครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข 2527 ) ลำห้วยจาง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหายโศก กว้าง 13 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก 20/10/2021
จ้างเหมาจัดทำแผงกั้นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (Covid-๑๙) ในโครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
จ้างเหมาจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์พร้อมคนขับ ตามโครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
ซื้อวัสดุตามโครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
ซื้อวัสดุตามโครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๔-๓๔๗๔ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2021
จ้างเหมาจัดทำคู่มือประชาชนเลือกตั้งสมาชิก/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/10/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/10/2021
จ้างเหมาทำป้ายศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/10/2021
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรณีจัดตั้งสถานที่กักตัว Local Quarantine และศูนย์พักคอย (Community lsolation) ตำบลดอนหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2021
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สวัสดิการสังคม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
ซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุตามโครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2021
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านกั้ง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2021
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๔ เครื่อง 07/01/2021
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 30/10/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
จ้างจ้าเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศก ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2020
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่