แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 08/11/2022
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 08/11/2022
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 82-008 จากสายบ้านบ่อคำถึงสายบ้านหนองตะใกล้ บ้านบ่อคำ ตำบลดอนหายโศก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร 07/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 82-008 จากสายบ้านบ่อถึงสายบ้านหนองตะใกล้ บ้านบ่อคำ ตำบลดอนหายโศก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร 15/09/2021
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนหายโศก-ลำห้วยจาง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 19/03/2020
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ - หนองตะใกล้ 28/02/2020
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ 14/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 25/11/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านกั้ง-หนองเต่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนหายโศก-ลำห้วยจาง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ - หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนหายโศก-ลำห้วยจาง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านกั้ง-หนองเต่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ - หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านดอนหายโศก เส้นแยกป่าช้าดอนดู่ ? ตำรวจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกั้ง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2022
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกั้ง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2022
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านกั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เดือน 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านกั้ง-แยกดอนหายโศก ศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2022
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สวัสดิการสังคม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
ซื้อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
จ้างจัดหาพัสดุอาหารกลางวันและอาหารว่างตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก (โซนบ้านหนองกล้า) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก (โซนบ้านกั้ง) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2022
จ้างเหมาก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก(บัตรตัวอย่าง) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
จ้างเหมาจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์พร้อมคนขับ ตามโครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่