แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 82-008 จากสายบ้านบ่อคำถึงสายบ้านหนองตะใกล้ บ้านบ่อคำ ตำบลดอนหายโศก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร 07/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 82-008 จากสายบ้านบ่อถึงสายบ้านหนองตะใกล้ บ้านบ่อคำ ตำบลดอนหายโศก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร 15/09/2021
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนหายโศก-ลำห้วยจาง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 19/03/2020
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ - หนองตะใกล้ 28/02/2020
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ 14/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 25/11/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนหายโศก-ลำห้วยจาง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านกั้ง-หนองเต่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ - หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2022
จ้างเหมาก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
จ้างเหมาก่อสร้าง สำหรับโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอุดม หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
จ้างเหมาก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผงกั้นพาทิชั่น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน บษ ๑๓๘ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
จ้างทำป้ายไม้ตั้งโต๊ะคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างเหมาก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกั้ง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กต ๖๐๙๔ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
จ้างค่าดูแลเว็ปไซต์หลักองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2022
จ้างเหมาก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหายโศก หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
จ้างเหมาก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกล้า หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน บห ๓๘๙๒ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก(บัตรตัวอย่าง) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
จ้างเหมาจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์พร้อมคนขับ ตามโครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2021
ซื้อวัสดุตามโครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2021
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านกั้ง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2021
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๔ เครื่อง 07/01/2021
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 30/10/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
จ้างจ้าเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศก ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่