ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนหายโศก-ลำห้วยจาง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านกั้ง-หนองเต่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ - หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2021
จ้างเหมาย้ายชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2021
ซื้อจัดหาสื่อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2021
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ทาสี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2021
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) กรณีจัดตั้ง Local Quarantine ค่ายลูกเสือมนิสสาร ตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างเหมาปรับปรุงอาศารหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างุเหมาปรับปรุงอาคารหลังเก่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง ประจำเดือน กรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อคำ ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกล้า เดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2021
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านกั้ง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2021
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๔ เครื่อง 07/01/2021
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 30/10/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
จ้างจ้าเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศก ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2020
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2020
ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำประ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่