แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกั้ง - บ้านหนองกล้า หมู่ที่ 6 20/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ.82-009 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านศาลา หมู่ที่ 7 19/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ.82-009 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านศาลา หมู่ที่ 7 19/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกล้า หมู่ที่ 6 สายทางดอนหายโศก-ทล.2312 ช่วงบ้านหนองกล้า-บ้านโคกสำราญ 20/12/2022
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 08/11/2022
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 08/11/2022
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 82-008 จากสายบ้านบ่อคำถึงสายบ้านหนองตะใกล้ บ้านบ่อคำ ตำบลดอนหายโศก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร 07/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 82-008 จากสายบ้านบ่อถึงสายบ้านหนองตะใกล้ บ้านบ่อคำ ตำบลดอนหายโศก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร 15/09/2021
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนหายโศก-ลำห้วยจาง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 19/03/2020
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ - หนองตะใกล้ 28/02/2020
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ 14/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 25/11/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา รายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค้อพัฒนา หมู่ที่ 9 เส้นจากบ้านหนองค้อพัฒนา - บ้านหนองเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกล้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสำราญหมู่ที่ 7 เส้นทางข้างวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหายโศก หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนสะอาด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหายโศก หมู่ที่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาอุดม หมู่ที่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านกั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกั้ง หมู่ที่ 10 เส้นจากแยกต้นตาล - หนองแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 36 ชุดๆละ 6,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อคำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อคำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2-2565 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทางโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 คัน จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทางโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารสวนตำบลดอนหายโศก ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 คัน จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกั้ง - บ้านหนองกล้า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ.82-009 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านศาลา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกั้ง - บ้านหนองกล้า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ.82-009 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านศาลา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกล้า หมู่ที่ 6 สายทางดอนหายโศก-ทล.2312 ช่วงบ้านหนองกล้า-บ้านโคกสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/01/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนหายโศก-ลำห้วยจาง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านกั้ง-หนองเต่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ - หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อคำ-หนองตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อคำ หมู๋ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 จำนวน 3 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดอนหายโศก หมู่ที่ 8 จำนวน 10 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๓-๙๑๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๔๗๔ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการจากองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยสมองดี มีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยสมองดี มีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 จำนวน 3 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาตม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2023
ซื้อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยสมองดี มีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยสมองดี มีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างเหมาบริการจัดทำบั้งไฟบูชา โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟถวายปู่เทพสองคอน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะประจำตำบลดอนหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแะอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่