การวิเคราะหืผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564

มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

Share: