ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.ดอนหายโศก ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Share:

Author: mungmee