ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่๑ พ.ศ.2564 เพื่อให้มีผลสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวไปใช้อย่างถูก ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 มาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

Share:

Author: mungmee