การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่  3  กันยายน  พ.ศ.2564   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  เพื่อเป็นการนำร่องในการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมาใช้เป็นมาตรฐานดำเนินงานและใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ประกอบไปด้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม  (ประธานกรรมการ) สาธารณสุขอำเภอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง   กำนันตำบลดอนหายโศก  นางจิรัชญา  ศรีอภิมหาโชค  ท้องถิ่นอำเภอหนองหาน   โดยมี นายบัวภา  จันทะบูลย์  (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก)   นางสาวสุภา  ยวนจิต  (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก)  นางพิกุล  คำภูนอก (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

Share:

Author: Admin Donhaisok