รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงารส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงารส่วนท้องถิ่นอื่น
Share:

Author: mungmee