ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก    เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าศึกษาเล่าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖4  โดยรับเด็กที่มีภูมิลำเนา  หรืออาศัยอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก  อายุครบ  ๒  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564  ที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้  มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียน  รับสมัครไม่จำกัดจำนวน  โดยนำหลักฐานการสมัครดังนี้

–   ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

–   สำเนาสูติบัตร/ สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก  จำนวน  ๑  ชุด

–   สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดามารดาหรือผู้ปกครองพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด)

–   รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๖ ใบ  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ถ้ามี

–   สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก

–   ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่    31  พฤษภาคม   ๒๕๖4  ในวันและเวลาราชการ

 

กองการศึกษา ฯ อบต.ดอนหายโศก

เบอร์สำนักงาน   0-4221-9814

ติดต่อ ครูนิตยา  โทร. 086-4363651, ครูปาริชาติ  โทร. 0ุ64-5753924

Share:

Author: Admin Donhaisok