โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลดอนหายโศก ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
อบต.ดอนหายโศก นำโดย กองสวัสดิการและสังคม
ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลดอนหายโศก
ประจำปีงบประมาณ 2564”
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนตำบลดอนหายโศก ได้รับความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปอาหาร การเก็บรักษาและถนอมอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการบริโภค และเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนตำบลดอนหายโศก ที่เข้ารับการอบรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
ซึ่งการจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวมลฑา ชัยคำ และ นางพิกุล ชำนิยันต์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านกั้ง หมู่ 1
มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมอาชีพ ในการบรรยายและ
ฝึกปฏิบัติในเรื่องของการแปรรูปและถนอมอาหาร
อันได้แก่ ปลาส้ม , แหนมหมู และกล้วยฉาบ ให้แก่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านกั้ง หมู่ 1
และประชาชนทั่วไป
Share: