มอบบ้านที่ได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น.
นายบัวภา จันทะบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก และผู้นำชุมชน ได้ดำเนินการมอบบ้านที่ได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 ให้กับ นางสุดตา บุรีงาม ผู้สูงอายุ บ้านกั้ง หมู่ที่ 1
**ในการนี้ กองสวัสดิการสังคม ขอขอบคุณ นายบัวภา จันทะบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ผู้นำชุมชน และจิตอาสาตำบลดอนหายโศก มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี้ อำเภอหนองหาน ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้**
Share:

Author: mungmee