การประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)

วันจันทร์ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. ที่ผ่านมา นางสายใจ ยศธิพานา นายกองค์บริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆมาประกอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่ของตำบลดอนหายโศก เป็นไปเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ

Share: